6000 Citi ThankYou Rewards to Thai Airways


If you were to convert 6000 Citi ThankYou Rewards points to Thai Airways, you would get 6000 Thai Airways Points points.

Transfer time: 4 Days

Reward Points