6000 Citi ThankYou Rewards to EVA Air


If you were to convert 6000 Citi ThankYou Rewards points to EVA Air, you would get 6000 EVA Air Points points.

Transfer time: 2 Days

Reward Points